Sydänlanka Oy:n tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Sydänlanka Oy

Y-tunnus 2126084–8

Rahkasammaltie 34

90630 Oulu

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa (tietosuojavastaava)

Sydänlanka Oy/ Sari Ridell

044 29 76 406

sari.ridell(at)sydanlanka.com

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä ovat Sydänlanka Oy:n palveluja käyttävät asiakkaat sekä yrityksen palveluihin kiinnostuksensa osoittaneet potentiaaliset asiakkaat.

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakkaan tunnistautumiseen sekä rekisteröityneiden asiakkaiden tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella sekä asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Kussakin asiakassuhteessa vain tarvittavat yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, tilaajaorganisaation y-tunnus ja verkkolaskutusosoite. Pitkäkestoisissa palveluissa, kuten työnohjaus, kerätään lisäksi tietoa toteutuneiden tapaamisten lukumäärästä ja ajankohdista.

6. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi. Asiakkuuteen liittyvät henkilötiedot hävitetään viimeistään yksi (1) kuukausi asiakkuuteen liittyvän viimeisen tapahtuman jälkeen.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään sekä viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Sydänlanka Oy:n ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

9. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu tietoturvaohjelmilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Henkilötietoja käsittelee Sydänlanka Oy:ssä ainoastaan Sari Ridell. Takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään tilitoimistossa ja IT-tukea tarjoavassa yrityksessä voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Evästeiden käyttö (cookies)

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: katso kohta 1.

Tarkastusoikeus: rekisteröity voi tarkistaa tallennetut henkilötiedot. Oikeus tietojen oikaisemiseen: rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. Vastustamisoikeus: rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  Suoramarkkinointikielto: Sydänlanka Oy ei käytä henkilötietoja suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus: rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle: rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. Valitusoikeus: rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalain-säädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot.